صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by PAKD (85)

زبان عنوان نوع H.I. توضیحاتs Ratings دانلود تاریخ
English Moment at Eighteen (Moment at 18 / Moment of Eighteen / Yeolyeodeolui Soongan / 열여덟의 순간)
(2019)
Web   0 comments 0 received 20
9/10/2019
English Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
Web   0 comments 0 received 115
9/9/2019
English Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
Web   0 comments 0 received 196
9/9/2019
Indonesian Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
Web   0 comments 0 received 146
9/9/2019
English When the Devil Calls Your Name (Akmaga Neoui Yireumeul Booreul Ddae / 악마가 너의 이름을 부를 때)
(2019)
Web   0 comments 0 received 108
9/6/2019
English When the Devil Calls Your Name (Akmaga Neoui Yireumeul Booreul Ddae / 악마가 너의 이름을 부를 때)
(2019)
Web   1 comments 0 received 101
9/5/2019
Indonesian Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
Web   2 comments 0 received 249
9/3/2019
Indonesian Hell is Other People (Strangers from Hell / Taineun Jiokida / 타인은 지옥이다)
(2019)
Web   0 comments 0 received 369
9/3/2019
English Hotel Del Luna (Hotel Delluna / 호텔 델루나)
(2019)
Web   0 comments 0 received 97
9/1/2019
English When the Devil Calls Your Name (Akmaga Neoui Yireumeul Booreul Ddae / 악마가 너의 이름을 부를 때)
(2019)
Web   0 comments 0 received 167
8/30/2019
English When the Devil Calls Your Name (Akmaga Neoui Yireumeul Booreul Ddae / 악마가 너의 이름을 부를 때)
(2019)
Web   0 comments 0 received 172
8/29/2019
Indonesian The Great Show (Widaehan Sho / 위대한 쇼)
(2019)
Web   0 comments 1 received 39
8/28/2019
Indonesian The Great Show (Widaehan Sho / 위대한 쇼)
(2019)
Web   0 comments 1 received 38
8/28/2019
English The Great Show (Widaehan Sho / 위대한 쇼)
(2019)
Web   0 comments 0 received 71
8/28/2019
English The Great Show (Widaehan Sho / 위대한 쇼)
(2019)
Web   0 comments 0 received 64
8/28/2019
Indonesian Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 53
8/27/2019
Indonesian Hotel Del Luna (Hotel Delluna / 호텔 델루나)
(2019)
Web   0 comments 0 received 209
8/27/2019
Indonesian Hotel Del Luna (Hotel Delluna / 호텔 델루나)
(2019)
Web   0 comments 1 received 268
8/26/2019
English Hotel Del Luna (Hotel Delluna / 호텔 델루나)
(2019)
Web   0 comments 0 received 44
8/25/2019
English Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 38
8/25/2019
Indonesian Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 87
8/25/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 1 received 86
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 53
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 1 received 75
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 55
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 52
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 51
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 49
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 51
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 60
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 54
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 97
8/23/2019
Indonesian Rookie Historian, Goo Hae-Ryung (Shinibsagwan Goohaeryung / 신입사관 구해령)
(2019)
Web   0 comments 0 received 96
8/23/2019
Indonesian Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 139
8/21/2019
Indonesian Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 129
8/21/2019
Indonesian Doctor John (Doctor Yo-Han / Uisa Yohan / 의사 요한)
(2019)
Web   0 comments 0 received 109
8/21/2019